Yönetmeliğimiz

Çukurova Üniversitesi
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yönetmeliğimiz

11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden: 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez (ÇÜSEM): Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Çukurova Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede farklı bilim alanlarında görev yapan konusunda uzman personelin bilgilerini toplumun her yaş ve her kesimi ile paylaşmalarına ve aktarmalarına olanak sağlayarak, isteyen herkesin uzmanlık, meslek veya iş edindirilmelerine, bilgi ve beceri kazanmalarına ya da danışmanlık hizmeti almalarına ve bu sayede toplumun eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine yardımcı olacak eğitimi vermek, Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri alan dışında yetilerini ve becerilerini artırarak, kariyerlerini zenginleştirmek ve vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamaktır. 
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Yükseköğretim ve ortaöğretim mezunları için temel ve disiplinlerarası alanlarda uzmanlık eğitim programları düzenlemek, 
b) Ortaöğretim mezunları için meslek edindirme programları düzenlemek, bilgi ve beceriyi artırmaya yönelik programlar açmak, tarımsal gelişme ile ilgili kurslar vermek, genel katılıma açık kısa süreli kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, 
c) Yönetici geliştirme kursları düzenlemek, 
ç) Danışmanlık hizmetleri vermek, 
d) Eğitim programları ve kurslar sonunda katılımcılara sertifika vermek, 
e) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 
Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür ve görevleri 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanında eğitimi ve çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini üç yıl için Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 
(3) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, 
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, 
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 
ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak, 
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak. 
Yönetim kurulu ve görevleri 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirlemek, 
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 
c) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak, 
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak, 
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek, 
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak, 
f) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak. 
Danışma kurulu ve görevleri 
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında ve Müdürün çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. 
(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Personel ihtiyacı 
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 
Harcama yetkilisi 
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir. 
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.