Amaç ve Nitelikler

Çukurova Üniversitesi
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Amaç ve Nitelikler

 

Amacı

Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, üniversitemizin lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında, toplum hizmetine sunulmasında yarar görülen ve toplumun gelişimine yardımcı olan  eğitim programlarını düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamaktır.

Çukurova Üniversitesince, Avrupa Üniversiteler Topluluğu’na (European University Association-EUA) uyum çerçevesinde, Mayıs 2006’da "Yaşam Boyu Öğrenme Programı" açılmış ve Üniversitemizin çeşitli birimleri tarafından düzenlenen kurslar bir çatı altında toplanarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Programın faaliyetleri, 2012 yılında kurulan "Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi" tarafından sürdürülmekte olup ilave olan yeni kurslarıyla devam etmektedir. 

Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, 2006 yılından bu yana, 100 e yakın kurs ile 4000 saatin üzerinde ders verilmiş olup bu kurslara belli bir konuda uzmanlaşma, kariyerde ilerleme, profesyonel ve kişisel gelişimi sağlama veya hobi amaçlı olarak, her yaştan ve meslekten yüzlerce kişi katılmıştır. Bu sayede, sadece okul sonrası iş yaşamında, zamanla çeşitli konularda eksiklik hissedip kendisini geliştirmek isteyenler değil, aynı zamanda Üniversite öğrenimi görme fırsatı bulamamış olan ve belirli bir alanda bilgi edinip iş bulmak isteyen ya da meslek yaşamında bu kurslardan faydalanmak isteyenler de kurslardan yararlanmaktadırlar.

 

Ç.Ü. SEM’de verilen kursların nitelikleri
Çukurova Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,  ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği programlar düzenlemektedir. Toplum bireylerinin bilimde, teknolojide, ekonomide ve sosyal hayatta  yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmasını   hedefleyen programlarımız,  değişik eğitim düzeyindeki kişilere açık olup özellikle lise ve üniversite sonrası eğitimi desteklemekte ve aşağıdaki şekilde gruplandırılmaktadır:
  • Üniversite ve lise mezunlarına temel ve disiplinler arası alanlarda UZMANLIK programları
  • Üniversite olanağı yakalayamamış ilköğretim ve lise mezunlarına yönelik MESLEK-İŞ EDİNDİRME  programları
  • TARIMSAL GELİŞME ile ilgili programlar
  • BİLGİ VE BECERİYİ ARTTIRMA  programları
  • Genel katılıma açık KISA SÜRELİ KURSLAR, SEMİNERLER, KONFERANSLAR
  • YÖNETİCİ GELİŞTİRME programları
  • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 


Ç.Ü. SEM’in işleyişi

Ç.Ü. SEM her yaştan ve meslek grubundan kişilerin katılabileceği eğitim programlarıyla insanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Eğitimlerinde, bugünün toplumunun ihtiyaçlarını,  bireylerin kişisel ihtiyaçlarını ve koşulları bütünleştirmeyi, teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara gerek duydukları bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir.  Çukurova Üniversitesi’nin uzman olduğu alanlarda hizmet sunmaya özen göstermektedir. Bütün bu çalışmalar sırasında üniversitenin etik kurallarına bağlı kalmayı ve tüm çalışmalarında Çukurova Üniversitesi kalite ve standartlarını korumayı ilke edinmiştir.

Eğitimler üniversitemizin değişik birimlerine ait teknik altyapısını kullanarak, günümüzün teknolojisini içeren sınıf ve laboratuar ortamında veya gerekirse arazi ve/veya çiftlik çalışması biçiminde verilmektedir. Eğitmen kadrosu, üniversitemiz öğretim elemanları ve yardımcılarından oluşmaktadır. Bunun dışında gerek görüldüğünde kamu kuruluşlarında ve özel sektörde konularında uzman kişilerden katkı sağlanmaktadır.


Ç.Ü. SEM’in  amacı ve kimlerin katılabileceği

Uzmanlık programları belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyenlere yardımcı olmaktadır ve böylece kursiyerlere istedikleri alanda kariyer yapma fırsatı yaratılmaktadır. Programlara Üniversite, Yüksekokul  ve Lise mezunu olmak koşulu ile ilgi duyanlar ve ilgili sektörlerde çalışanlar katılabilir.

Meslek Edindirme Programları, özellikle bölgede, gereksinim duyulan mesleklerde, bireylerin global olarak  yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmalarına yardımcı olmaktadır.   Genellikle, İlköğretim ve Lise mezunlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bilgi-Beceri Kazandırma Programları,  çeşitli el sanatları, yabancı dil programları, bilgisayar programları, seramik ve sporla ilgili kurslar gibi farklı programlardan oluşmuştur ve katılımcıların bilgi, becerilerini ve yeteneklerini ön plana çıkartmak için hazırlanmış olup, her eğitim düzeyinden kişinin katılabileceği programlardır.

  Tüm programlarda,  kurs bitiminde yapılacak olan sınavda  başarılı olan katılımcılarımıza Çukurova Üniversitesi soğuk damgalı ve onaylı Çukurova Üniversitesi Sertifikası / Başarı Belgesi / Katılım Belgesi verilir.


Programlarımızı daha geniş kitlelere yayabilmek

Ç.Ü. SEM,  bünyesinde verilen hizmetlere karşılık, programın türü ve süresine bağlı olarak katılımcılardan veya kurumlardan belli bir bedel talep etmektedir ancak söz konusu eğitimlere katılmak isteyip maddi imkanı olmayanlara fırsat yaratabilmek için çeşitli kurumlardan fon yaratma çalışmaları yapmayı ve Avrupa Topluluğu Projeleri yazmayı hedeflemektedir. Kursiyerlere çeşitli kurum ve kuruluşların vasıtasıyla staj ve istihdam olanakları  sağlayarak  destek vermeyi planlamaktadır.


Ç.Ü. SEM’in geleceğe yönelik hedefleri

Global olarak yaşanan hızlı değişim ve gelişim süreci, eğitim ve öğretim anlayışında yenilikleri gerektirmektedir.  Avrupa Birliği Komisyonu, ülkemiz için oldukça yeni bir olgu olan Yaşam Boyu Öğrenme  kavramını; bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla, kişisel, toplumsal, kurumsal ve/veya istihdam odaklı perspektif içinde, yaşam boyunca yapılan tüm eğitim etkinlikleri olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda, Çukurova Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  üniversitemizin eğitim ve öğrenim olanaklarını, çevresindeki bölgeye açmayı,  toplumun geniş bir kitlesine yaymayı ve bunu sürekli gerçekleştirebilmeyi hedeflemektedir.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2007-2008 Katoloğunda ve Web Sitesinde gördüğünüz  programların tümü süreklilik arzetmektedir.  Yıl(lar) içerisinde, değişik tarihlerde, isteğe bağlı olarak birçok kez açılması planlanmaktadır. Programlar,  yeterli katılım sağlandığı takdirde, yıl boyunca, istenilen herhangi bir zamanda  başlatılacak ve sürdürülecek biçimde düzenlenmiştir.


Sunduğumuz Olanaklar

Çukurova Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Programlarından birine veya birkaçına kaydolan kursiyerlerimiz, üniversitemizce belirlenen kurallara uymak koşulu ile aşağıdaki olanaklardan, bir Ç.Ü. öğrencisine benzer biçimde yararlanabilirler :
- Kütüphanemizden
- İnternet ağından
- Bilgisayarlardan
- Tüm Spor Tesislerinden
- Sosyal Tesisler ve Kayıkhaneden
- Otoparklardan