Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık Programı

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ FARKINDALIK PROGRAMI

60 Saat 2750 TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün “Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı” çerçevesinde yapılandırılan bu program, Türkiye’nin Sanayi Devrimi’ne yön verecek Dijital Dönüşüm Liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program katılımcıları, katma değeri yüksek, yeni teknoloji ürün ve hizmetleri geliştirmek, veri ile karar veren yönetim sistemleri kurgulamak için gerekli olan temel teknoloji ve yönetim kavramlarını öğrenme fırsatı bulacaklardır. Böylece Türkiye’yi Dünyanın 10. büyük ekonomisi seviyesine çıkarmak vizyonunun bir parçası olarak kurumlarının rekabetçiliğini artıracak donanıma sahip olacaklardır.

İÇERİK:               

Sanayi Devrimleri ve Teknolojik – Ekonomik Paradigmaları

Dördüncü Sanayi Devriminin Uygulama Alanları ve Ülke Politikaları

Dördüncü Sanayi Devriminin Kurum/Organizasyon Yapılarına ve İşgücü Niteliğine Etkisi (Yeni Meslekler, Mesleki Beceriler ve Eğitim, İnsan Kaynakları Politikaları)

Dördüncü Sanayi Devrimi ve Kurumsal Strateji Geliştirilmesi

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Bileşenleri (Nesnelerin İnterneti (IoT), Siber Fiziksel Sistemler (CPS), Büyük Veri, Akıllı Fabrikalar, 3D Yazıcılar, Bulut Sistemleri, Siber Güvenlik, Sanal Gerçeklik)

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Sektörler ve Disiplinler arası Boyutu

Dördüncü Sanayi Devrimi açısından Açık İnovasyon ve Sosyal İnovasyon

HEDEF KİTLE:

Endüstri 4.0 / Dijital Dönüşümün çıkış nedenlerini ve ekonomi, yönetim, sektörlere etkisini anlamak ve tartışmak isteyen yöneticiler, KOBİ’ler, kamu çalışanları, özel sektör temsilcileri, STK yöneticileri, karar vericiler, politika yapıcılar

Endüstri 4.0 teknolojileri ve dönüşüm sürecini anlayarak bu sürece liderlik etmek isteyen ‘Dijital Dönüşüm Liderleri’

Dijitalleşmenin yıkıcı dönüşümünden en çok etkilenen üretim sektörüne hizmet veren firmaların kurucu ve yöneticileri

KAZANIMLAR: 

Endüstri 4.0 – Dijital Dönüşüm’ün temelleri ve değişime neden olan Endüstri 4.0 teknolojileri, ülke politikaları. Değişimin boyutu ve beklenen yansımaları doğrultusunda mevcut sektör ve işlerde yaşanacak yıkıcı dönüşümün rekabet avantajına dönüştürülmesi için odaklanılması gereken stratejik alanlar. Ekosistemin yeniden yapılanması için katılımcıların kendi firma ve işlerinde öncülük edeceği inisiyatif ve projelerin tartışılacağı sektörel uygulama ve yaklaşımlar.

Programı tamamlayan katılımcılar, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM  MERKEZİ “BAŞARI BELGESİ”si almaya hak kazanacaktır.

GÜN ve SAATLER        : Cuma ve Cumartesi günleri  09:30 - 16:30 saatleri arasında Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim  Merkezi Dersliklerinde yapılacaktır.

 (Toplam 60 saat)

*Program %50 KOSGEB desteklidir. 

Destek ile ilgili koşul ve şartlar ekte sunulmuştur.(**)

Başvuru süreci ve KOSGEB desteğinin alınması katılımcının sorumluluğundadır.

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır. 

İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

 Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları;

İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.


Başvuru Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız.