Dijital Dönüşüm Sertifika Programı

Dijital Dönüşüm Sertifika Programı

72 Saat Fiyat: 3000 TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün “Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı” çerçevesinde yapılandırılan bu program, Türkiye’nin Sanayi Devrimi’ne yön verecek Dijital Dönüşüm Liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program katılımcıları, katma değeri yüksek, yeni teknoloji ürün ve hizmetleri geliştirmek, veri ile karar veren yönetim sistemleri kurgulamak için gerekli olan temel teknoloji ve yönetim kavramlarını öğrenme fırsatı bulacaklardır. Böylece Türkiye’yi Dünyanın 10. büyük ekonomisi seviyesine çıkarmak vizyonunun bir parçası olarak kurumlarının rekabetçiliğini artıracak donanıma sahip olacaklardır.

İÇERİK:               

Dördüncü Sanayi Devrimi Tasarım İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve

Bulut Bilişim Sistemlerini Anlamak

Nesnelerin İnterneti ve Endüstriyel Haberleşme Sistemleri

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Simülasyon Sistemleri

Eklemeli Üretim (3D Printing) Sistemleri

Siber Güvenlik

Akıllı Otomasyon, Ürün ve Hizmet Özellikleri

Blockchain Teknolojileri

Dijital Dönüşüm Teknoloji Yol Haritası Belirleme ve Proje Portföy Yönetimi

HEDEF KİTLE:

Endüstri 4.0 / Dijital Dönüşüm teknolojilerini ve bu teknolojilerin sektörlere, katma değerli üretime, yeni teknolojik ürünler geliştirmeye ve mevcut işleri daha verimli yapmaya katkılarını anlayarak dönüşümü başlatmak isteyen Dijital Dönüşüm Liderleri, KOBİ yöneticileri, kamuda dijital dönüşüm proje çalışanları, STK’larda dijital dönüşüm proje çalışanları

Endüstri 4.0 teknolojilerini anlayarak bu sürece liderlik etmek isteyen ‘Dijital Dönüşüm Liderleri’

Dijital Dönüşüm Proje çalışanları, AR-GE ve Üretim mühendisleri

Dijital Dönüşüm Danışmanı olmak isteyen Kobi Danışmanları

KAZANIMLAR:

Endüstri 4.0 – Dijital Dönüşümün temelleri ve değişime neden olan Endüstri 4.0 teknolojileri, ülke politikaları. Değişimin boyutu ve beklenen yansımaları doğrultusunda mevcut sektör ve işlerde yaşanacak yıkıcı dönüşümün rekabet avantajına dönüştürülmesi için odaklanılması gereken stratejik alanlar. Ekosistemin yeniden yapılanması için katılımcıların kendi firma ve işlerinde öncülük edeceği inisiyatif ve projelerin tartışılacağı sektörel uygulama ve yaklaşımlar.

Programı tamamlayan katılımcılar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM  MERKEZİ ‘YETERLİLİK SERTİFİKA’sı almaya hak kazanacaktır.

GÜN ve SAATLER : Cuma ve Cumartesi günleri  09:30 - 16:30 saatleri arasında Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim  Merkezi Dersliklerinde yapılacaktır.

(Toplam 72 saat)

*Program %50 KOSGEB desteklidir. 

Destek ile ilgili koşul ve şartlar ekte sunulmuştur.(**)

Başvuru süreci ve KOSGEB desteğinin alınması katılımcının sorumluluğundadır.

 

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır. 

İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

 

PROGRAMIN SÜRESİ

Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

 EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.